top of page

Aangesloten leden verklaren zich akkoord met de voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement.  (opgesteld 8/04/2018)

Het Bestuur 

DE WILDE Geert       Veldeken 91       9240  Zele         0485/88 52 58
MERTENS Nicole                                                             0478/98 37 47

Het bestuur is het aanspreekpunt bij uitstek voor alle leden en niet leden.

Huishoudelijk reglement     

Het huishoudelijk reglement kan steeds geraadpleegd worden op elke rit of bij bestuursleden

Doel :

Onze vereniging heeft het doel de oldtimervrienden samen te brengen en te laten genieten van ieders oldtimervoertuig ongeacht de waarde.
Rondritten, meetings, weekend, beurzen, tentoonstellingen enz.. enz… alles wat te maken kan hebben rechtstreeks of onrechtstreeks met onze mooie hobby uit de tijd van toen.
Het recreatief autorijden in clubverband te bevorderen.

Lidgeld :

Het lidgeld is geldig van 1 januari tot eind december en bedraagt 22,- €,. (€ 7.50) BEHVA inbegrepen.
Leden kunnen steeds deelnemen met hun voertuig naar keuze (indien meerdere voertuigen in bezit) en is het lidgeld geldig per gezin en niet per aantal voertuigen in bezit, uiteraard kan er slechts met één voertuig per inschrijving aan de activiteit deelgenomen worden! Om alle betwistingen uit te sluiten vragen wij het lidgeld te storten op bankrekening BE  42 3631 9558 2554  met vermelding lidgeld en het jaartal
Indien het lidgeld niet betaald is leid dit tot schrapping en wordt dit doorgegeven aan de BEHVA voor schrapping.

Gegevens leden en privacy !

Ieder lid of deelnemer zijn gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en worden niet aan derden medegedeeld met uitzondering aan BEHVA.
E-mail adressen zijn ons communicatie middel, dus graag duidelijk vermelden en eventueel nakijken, of melden bij wijzigingen.

Meetings/ rondritten/ weekends enz…

Voor deelname aan een activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Wij trachten die zo beperkt mogelijk te houden, doch deze kan verschillen naargelang de activiteit.
Oldtimerliefhebbers die geen lid zijn van onze club betalen 2,00 € bovenop de bijdrage van onze leden.
Deelnemers die het goede weer afwachten en ter plaatse inschrijven (leden of niet leden) betalen 2,00 € extra en hebben het risico geen rallyplaat te ontvangen.
Wenst u deel te nemen aan een activiteit graag de bijdrage storten op het rekeningnummer boven vermeld.
Leden of niet leden die wensen een activiteit in te richten kunnen dit bespreken met het Bestuur.
Leden of niet leden kunnen geweigerd worden om deel te nemen of op volgende activiteit indien zij de regels algemeen niet respecteren (veiligheid, rijgedrag, aangename sfeer, verzekering….)  

Melding van onze activiteiten :

Onze activiteiten kunnen gemeld worden via onze website, e-mail, facebook en op oldtimerweb

Ingeschreven voor deelname en …

Indien een lid of niet lid zich reeds heeft ingeschreven en betaald maar door geldige reden toch niet aanwezig kan zijn zal :                         
1.    Indien tijdig dwz minimum 5 dagen voor datum evenement het deelname geld worden teruggestort of kan dit eventueel worden             doorgeschoven naar volgend gelijkaardig evenement.
2.    Bij laattijdige annulering zal het deelname geld afhankelijk van bedrag aanzien worden als schadeloosstelling.                                        
       Indien, een activiteit niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, kunnen de deelnemers geen aanspraak maken op een                              schadevergoeding maar zal het deelname geld worden teruggestort.

Staat van voertuig Deelnemers

Oldtimer voertuigen dienen wettelijk in orde te zijn en voorzien te zijn van de nodige documenten alsook over geldig verzekeringsbewijs te beschikken. De club of organisator van de activiteit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheden of het niet wettelijk in orde zijn van het deelnemend voertuig. Dit is de expliciete verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder om dit te controleren.
Elk ongeval valt buiten de verantwoordelijkheid van de club en dient gedekt te zijn via eigen verzekeringen!

Algemene Gedragscode :

Deelnemende leden en niet leden respecteren :
•    Het huishoudelijk reglement van de vereniging en de beslissingen genomen door het bestuur
•    De wegcodes en passen rijstijl aan.
•    Genieten van het parcour en omgeving
•    De gezellige en vriendelijke sfeer onder elkaar en samenhorigheid tussen eigenaars van oldtimers te bevorderen    
•    Andere deelnemende voertuigen
   
Wordt niet getolereerd :

  1)   Rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen. De club of organisator van de activiteit kan zeker niet

         aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen door haar leden.

         Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de chauffeur en enkel deze kan verantwoordelijk gesteld worden.
  2)   Roekeloos rijgedrag of overdreven snelheid.  
  3)   Ongeoorloofd gedrag zoals: agressiviteit, ruzie, grove taal,…tegenover  andere leden, derden of  bestuursleden
         Bij dergelijke inbreuken is de organisator of een aanwezig Bestuurslid bevoegd om het lid of deelnemer uit te sluiten van

         verdere deelname aan de activiteit of uitsluiting andere deelnames.


 Naargelang de inbreuk kan dit tot verdere sancties leiden zoals melding aan politiediensten of andere.

bottom of page